X

Inloggen

Gebruikersnaam
Wachtwoord
Wachtwoord vergeten?

Nog geen klant?

Maak binnen twee minuten een account aan.

Klant worden
Loader
Indien op voorraad, voor 15:00 besteld is dezelfde werkdag verstuurd
Gratis verzending
Ruim 25 jaar ervaring
Eerlijk advies & zekerheid
Eigen technische dienst
Winkelwagen

Product toegevoegd aan uw bestellijst.

Bestelling afronden

ALGEMENE VOORWAARDEN RENOTEC DUO®, juni 2008, van de besloten vennootschap RENOTEC DUO® BV, gevestigd te Bergen op Zoom, hierna te noemen: ” Renotec duo®” (Handelsregister KvK Breda nr. 20110969)

ARTIKEL 1 - Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding van en iedere overeenkomst met
RENOTEC DUO® en op al het verkeer tussen RENOTEC DUO® en een afnemer.
1.2 Afwijkingen van de algemene voorwaarden gelden slechts voor zover deze tussen partijen schriftelijk zijn overeengekomen.
1.3 Nietige of vernietigbare bepalingen worden omgezet in een geldige bepaling die zo dicht mogelijk bij de bedoeling van partijen aansluit.
1.4 Alle prijzen die RENOTEC DUO® hanteert zijn prijzen exclusief BTW en luiden in Euro. Prijzen zijn exclusief verzendkosten, verwijderingsbijdrage, vervoerkosten, reiskosten, verblijfkosten, verzekeringskosten, belastingen, douaneheffingen en andere publiekrechtelijke verplichtingen. Indien vóór het einde van de overeenkomst enige verhoging van prijsbepalende factoren optreedt, heeft RENOTEC DUO® het recht een evenredige verhoging aan de afnemer in rekening te brengen.

ARTIKEL 2 – Webwinkel
2.1 Nadat de afnemer aan RENOTEC DUO® kenbaar heeft gemaakt dat zij gebruik wenst te maken van de webwinkel van RENOTEC DUO® en derhalve RENOTEC DUO® verzoekt een (inlog)code ter beschikking te stellen, wordt aan haar indien RENOTEC DUO® het verzoek van de afnemer honoreert, binnen 5 werkdagen na het verzoek van de afnemer een unieke (inlog)code ter beschikking gesteld.
2.2 De (inlog)code dient als toegangsbewijs voor de webwinkel van RENOTEC DUO®. Een geldige (inlog)code is een voorwaarde voor het gebruik van de webwinkel.
2.3 De (inlog)code is strikt persoonlijk en op naam van de afnemer en niet overdraagbaar aan derden.
2.4 De (inlog)code mag in geval van misbruik of handelen in strijd met lid 3 van dit artikel door RENOTEC DUO® onmiddellijk en onvoorwaardelijk worden ingetrokken.
2.5 Bij overtreding van het in lid 4 van dit artikel bepaalde is de afnemer aan RENOTEC DUO® verschuldigd een onmiddellijke opeisbare boete van € 450,00 onverminderd het recht van RENOTEC DUO® om volledige schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 3 – De overeenkomst
3.1 Alle aanbiedingen, ongeacht of deze bij (speciale) offerte, op de website van RENOTEC DUO®, in prijscouranten, catalogi of anderszins zijn gedaan, zijn geheel vrijblijvend  en gedaan met inachtneming van alle relevante informatie die de afnemer aanlevert. RENOTEC DUO® wordt geacht voldoende informatie te hebben verstrekt en gevraagd. RENOTEC DUO® heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop de afnemer aan de informatie verplichting zal hebben voldaan, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
3.2 Indien RENOTEC DUO® een bestelling van de afnemer niet schriftelijk bevestigt en RENOTEC DUO® zonder protest van de afnemer een begin maakt met de uitvoering daarvan, dan wordt de afspraak geacht overeenkomstig de offerte te zijn gemaakt. De factuur geldt als de bevestiging van de afspraak.

ARTIKEL 4 - Wijziging van de overeenkomst
Indien, nadat de overeenkomst is gesloten, in de uitvoering daarvan door de afnemer wijzigingen worden verlangd, dienen deze tijdig en schriftelijk ter kennis van RENOTEC DUO® te worden gebracht. Worden bedoelde wijzigingen mondeling gegeven, dan is een eventuele niet correcte tenuitvoerlegging van een en ander voor rekening en risico van de afnemer.

ARTIKEL 5 - Levering en levertijden
5.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschiedt levering af magazijn. Op verzoek van de afnemer draagt RENOTEC DUO® - op kosten en voor rekening en risico van de afnemer - zorg voor het vervoer. Bedraagt het netto factuurbedrag meer dan EUR 340,00 dan wordt - voor risico van de afnemer - franco huis geleverd.
5.2 Eventuele levertijden worden bij benadering vastgesteld en zijn niet fataal. Voor intreden van verzuim van RENOTEC DUO® is een schriftelijke ingebrekestelling, met een termijn van tenminste 14 dagen, vereist.
5.3 Overschrijding van enige levertijd kan nimmer, ook niet na ingebrekestelling, de afnemer aanspraak geven op schadevergoeding.
 
ARTIKEL 6 - Overmacht
6.1 In geval van overmacht van RENOTEC DUO® zullen haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst worden opgeschort, zolang de overmachttoestand voortduurt, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Overmacht heeft de betekenis die de rechtspraak daaraan geeft. Voor zover daaronder niet reeds begrepen, wordt onder overmacht tevens verstaan: gehele of gedeeltelijke werkstaking, bedrijfsbezetting, belemmeringen door derden, blokkades, embargo, overheidsmaatregelen, oproer zowel hier te lande als in het land van herkomst van materialen, oorlog, revolutie en/of enig daarop gelijkende toestand, stroomstoringen, storingen in elektronische communicatielijnen, brand, ontploffing en andere calamiteiten, storm- en waterschade, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, omvangrijke ziekte van epidemiologische aard van personeel, alsmede langdurige vertraging bij of significante tekortkoming(en) in de nakoming van verplichtingen door toeleverancier(s), voor welke toeleverancier(s) geen alternatief voorhanden was alsmede de (tijdelijke) onmogelijkheid om gebruik te maken van het internet of het falen van het internet door een omstandigheid buiten het eigen kantoorsysteem waarmee RENOTEC DUO® verbinding maakt van het Internet.
6.2 De afnemer kan geen aanspraak maken op nakoming van één of meer van de verplichting(en) van RENOTEC DUO®, indien de niet of niet tijdige of niet behoorlijke nakoming het gevolg is van of overmacht.

ARTIKEL 7 - Betaling
7.1 De afnemer moet de door hem verschuldigde bedragen, zonder korting, verrekening of inhouding binnen de gestelde betalingstermijn die op de factuur vermeld wordt, voldoen. Na verloop van deze termijn is de afnemer in verzuim en de factuur terstond opeisbaar zonder dat daartoe een nadere sommatie en/of ingebrekestelling noodzakelijk is. RENOTEC DUO® mag schriftelijk de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter ontbinden of nakoming (deels) opschorten. Vanaf de vervaldag van de factuur is de wettelijke handels¬rente verschuldigd conform artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek of een vervangende wettelijke bepaling. Bij gebreke daarvan zal een rente van 1% per maand of gedeelte van een maand verschuldigd zijn. De door de afnemer gedane betalingen worden eerst aangewend voor ter voldoening van alle verschuldigde kosten en renten en vervolgens ter voldoening van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
7.2 Indien de afnemer betaalt middels automatische incasso, dient de afnemer in geval van storno het ons toekomende bedrag per ommegaande middels telefonische overboeking aan ons te voldoen.

ARTIKEL 8 - Gebreken
8.1 De afnemer is gehouden de door RENOTEC DUO® geleverde zaken onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te controleren en te inspecteren. Eventuele reclames over vermeende gebreken aan de geleverde zaken, moeten uiterlijk binnen twee dagen na afleverdatum schriftelijk aan RENOTEC DUO® worden medegedeeld. Gebreken die redelijkerwijs niet binnen deze termijn hadden kunnen worden geconstateerd moeten onmiddellijk na constatering doch uiterlijk dertig dagen na afleverdatum schriftelijk aan RENOTEC DUO® worden medegedeeld.
8.2 Na een reclame, is de afnemer gehouden het gebruik van de betreffende geleverde zaken onverwijld te staken en tot nader order zijdens RENOTEC DUO®, gestaakt te houden.
8.3 De afnemer zal alle door RENOTEC DUO® voor onderzoek van de reclame gewenste medewerking verlenen, ondermeer door RENOTEC DUO® in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te stellen.
8.4 Behoudens de in de leden 1 tot en met 3 van dit artikel genoemde situaties is, indien de afnemer een door RENOTEC DUO® geleverde zaak retourneert, de afnemer een redelijk bedrag, zijnde een bedrag van tenminste 10% van het de za(a)k(en) betreffende factuurbedrag, verschuldigd.

ARTIKEL 9 - Garantie
De afgeleverde zaken moeten die eigenschappen bezitten die de afnemer op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Wordt aan deze verwachtingen niet voldaan, dan heeft de afnemer recht op reparatie respectievelijk vervanging, zulks voor zover mogelijk en ter keuze van RENOTEC DUO®. Daarbij geldt echter de nadrukkelijke voorwaarde dat het product met strikte inachtneming van de door RENOTEC DUO® en de fabrikant voorgeschreven gebruiksaanwijzingen c.q. - voorschriften is bewaard, opgeslagen, toegepast, opgebracht, gebruikt, en onderhouden. Onoordeelkundige behandeling van of onvoldoende zorg voor de geleverde zaken sluit dan ook elke klacht uit en doet garanties en andere waarborgen vervallen, indien en voor zover de klacht verband houdt met die onoordeelkundige behandeling en of onvoldoende zorg. In geen geval kan de afnemer aanspraak maken op enige garantie, indien hij het unieke identificatienummer behorende bij het product waarop de garantieaanspraak betrekking heeft, niet aan RENOTEC DUO® schriftelijk mededeelt of kan meedelen.

ARTIKEL 10 - Intellectuele en industriële eigendomsrechten
10.1 Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom, auteursrechten daaronder begrepen, op alle door of vanwege RENOTEC DUO®, verstrekte, ontwikkelde, geleverde of ter beschikking gestelde foto’s, afbeeldingen, omschrijvingen, schetsen, werk- en detailtekeningen, analyses, ontwerpen, rapporten, offertes, modellen, begrotingen, calculaties, programmatuur, illustraties en overige producten in de ruimste zin van het woord, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij RENOTEC DUO® of diens licentiegever(s). De afnemer verplicht zich de hiervoor genoemde producten in generlei vorm aan derden beschikbaar te stellen, noch hierover aan derden enige inlichting(en) te verschaffen, behoudens schriftelijke toestemming van RENOTEC DUO®. RENOTEC DUO® is gerechtigd aan het verlenen van deze toestemming voorwaarden te verbinden.
10.2 Indien de afnemer handelt of nalaat in strijd met het in het vorige lid bepaalde, zal hij, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, in elk van deze gevallen aansprakelijk zijn voor de door RENOTEC DUO® geleden en te lijden schade en aan RENOTEC DUO® een direct opeisbare, niet voor rechterlijke matiging vatbare, boete verbeuren, welke reeds nu voor alsdan wordt vastgesteld op een bedrag van EUR 10.000,00 per gebeurtenis. De overige rechten van RENOTEC DUO®, waaronder uitdrukkelijk begrepen het recht om in- of buiten rechte vergoeding van de werkelijk geleden schade te vorderen, worden onverlet gelaten. Alle vormen van ‘ter beschikking stellen’, zijn onder dit artikel begrepen.

ARTIKEL 11 - Aansprakelijkheid
11.1 Behoudens wettelijk verplichtingen opzet of grove schuld is RENOTEC DUO® niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, ontstaan aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, bij of van de afnemer. In geen geval is RENOTEC DUO® aansprakelijk voor indirecte schade, zoals onder andere schade welke verband houdt met beschadigde, veranderde c.q. verloren gegane zaken of gegevens, winstderving of voor enigerlei andere gevolgschade.
11.2 Eventuele aansprakelijkheid van RENOTEC DUO® voor directe schade is in ieder geval, per gebeurtenis, beperkt tot 50% van het betreffende gefactureerde/te factureren netto bedrag.
11.3 Eventuele aansprakelijkheid van RENOTEC DUO® voor schade ontstaan ten gevolge van dood of letsel van personeel van de afnemer is, per gebeurtenis, beperkt tot het door de verzekeringsmaatschappij van RENOTEC DUO® daadwerkelijk uitgekeerde bedrag.
11.4 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de afnemer de schade onverwijld en schriftelijk bij RENOTEC DUO® heeft gemeld.
11.5 De afnemer zal RENOTEC DUO® vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden, medewerkers van RENOTEC DUO® daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden of zullen lijden, welke het gevolg is van het handelen of nalaten van de afnemer, of van onveilige situaties in diens organisatie.

ARTIKEL 12 - Retentierecht
RENOTEC DUO® is gerechtigd om zaken die zij van en/of voor de afnemer onder zich heeft, onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die zij besteed heeft ter uitvoering van de overeenkomst, onverschillig of deze overeenkomst betrekking heeft op voormelde of andere zaken van de afnemer, tenzij de afnemer voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld.

ARTIKEL 13 - Eigendomsvoorbehoud en risico-overgang
13.1 Alle door RENOTEC DUO® krachtens de overeenkomst aan de afnemer geleverde en/of verkochte zaken blijven eigendom van RENOTEC DUO® totdat de afnemer alle krachtens die overeenkomst aan RENOTEC DUO® verschuldigde bedragen tijdig en volledig heeft betaald en de afnemer aan alle andere, aan de overgang gestelde voorwaarden heeft voldaan.
13.2 Indien eigendomsvoorbehoud onmogelijk blijkt, verleent de afnemer bezitloos pandrecht op zaken dan wel rechten.
13.3 Zolang de eigendom van aan de afnemer geleverde en/of verkochte zaken dan wel rechten bij RENOTEC DUO® blijft berusten, is de afnemer niet gerechtigd voornoemde zaken of rechten te vervreemden of te bezwaren, te verhuren, te verpanden of onder welke titel dan ook aan derden ter beschikking te stellen.
13.4 Bij overtreding door de afnemer van het bepaalde in het tweede lid zal hij aan RENOTEC DUO® een direct opeisbare boete verschuldigd zijn van 1,5 maal de netto factuurwaarde van de betreffende zaken, onverminderd het recht van RENOTEC DUO® op aanvullende schadevergoeding.
13.5 Het risico van verlies of beschadiging van de geleverde zaken gaat op de afnemer over op het moment van aflevering door of namens RENOTEC DUO® van de zaken aan de afnemer of aan een derde, die de zaken namens de afnemer in ontvangst neemt.
13.6 De afnemer is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van RENOTEC DUO® te bewaren en deze afdoende tegen risico’s als brand, diefstal en waterschade te verzekeren. Op eerste verzoek van RENOTEC DUO® zal de afnemer, in voorkomende gevallen, alle rechten, voortvloeiende uit deze verzekeringen, cederen aan RENOTEC DUO®.

ARTIKEL 14 - Verjaring
Alle rechtsvorderingen van de afnemer uit hoofde van een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst verjaren, behoudens bepalingen van dwingend recht, na verloop van één jaar, te rekenen vanaf factuurdatum.

ARTIKEL 15 - Geschillen
Op alle betrekkingen tussen RENOTEC DUO® en de afnemer is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen die in verband met deze overeenkomst ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van het kantooradres van RENOTEC DUO®, bepaald op de dag dat de eis wordt ingesteld. RENOTEC DUO® blijft echter bevoegd de afnemer te dagvaarden voor de volgens wet of verdrag bevoegde rechter.

Service & contact

Nog geen klant?

Maak binnen 2 minuten een gratis account aan.
Nog geen klant? Maak een account aan.  

Hulp nodig?

Neem contact op met onze klantenservice.

       +31 (0) 16 4242 1 70
Copyright (c) 2019 Renotec Duo | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy verklaring